Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

2 Bryn Awelon
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TG
01248 713107
07890 59893

Artist a Dylunydd. Paentio tirluniau ac adeiladau yn
eu hamgylchedd naturiol. Darlunydd pensaernîol o
dai modern a hynafol. Gweithio tuag at arddangosfa o
luniadau a phaentiadau pensaernïol o dref Biwmares.

2 Bryn Awelon
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TG
01248 713107
07817 586264

Gwneuthurwr printiau a phaentiwr celfyddyd gain sy’n gweithio ar hyn o bryd ar gyfres o ddelweddau seiliedig ar goed a daeareg. Mae’r printiau lliw 4-plât yn gyfuniad o carborundum a photopolymer. Mae’r paentiadau diweddar ar ddarnau siapiau organig o bren.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Mae fy null gweithio’n canolbwyntio ar ddiraddio, siawns ac anghyfannedd. Mae nodweddion fel pydredd, goleuni, graffiti hanesyddol a manylion ymylol yn aros yn onest a heb eu cyffwrdd. Mae diddordebau mewn lliw a hen ddiwylliannau’n cyfuno i greu dylanwad cefndirol ar fy ngwaith, boed mewn tynnu lluniau o ddiffeithdra neu natur yn pydru neu baentiadau mawr ar ddeunyddiau y cafwyd hyd iddynt.

Y Bwthyn
Llangoed
LL58 8SB
01248 490569

Mae llif, haenau, siawns a chwarae yn gysyniadau sy’n gynhenid i’m gwaith, ac ar lefel fwy gwibiog, yr aruchel, llonyddwch mewn symud, agosrwydd mewn pellter, paradocs tawelwch.

Rhos Uchaf
Llansadwrn
LL59 5SR
01248 716843
07901 807987

Dw i’n gweithio gyda ffotograffiaeth, technoleg a deunyddiau. Mae gen i ddiddordeb yn y byd naturiol, gan gynnwys ni’n hunain, a’r effaith mae technoleg yn ei gael ar ein bywydau. Byddaf yn rhannu fy stiwdio agored gyda Liesbeth Williams.

Caergybi
LL65 1NP
01407 762219

Bob blwyddyn mae Ysgol Uwchradd Caergybi’n perfformio sioe gerdd. Mae disgyblion trwy’r holl ysgol yn cymryd rhan a hefyd yn helpu gyda’r band, y tu ôl i’r llwyfan, gwisgoedd a cholur, golau a sain. Eleni, y cynhyrchiad yw’r sioe hynod boblogaidd Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat.

Fron Newydd
Mountain
Caergybi
LL65 1YW
01407 760069

Mae gan fy ngwaith sail eang o ran testunau. Byddaf, trwy arsylwi, yn peintio’r ffigur dynol, y tirlun mynyddig, coed, creigiau, morluniau, rhaeadrau a blodau. Defnyddiaf ddyfrlliwiau, olewau, acrylig, inciau, collage a chyfryngau cymysg i greu peintiadau anarferol o bobl, gwisgoedd, atgofion, breuddwydion, bywyd llonydd, haniaethol, dehongliadau o leoedd a barddoniaeth.

01407 762094

Rwyf yn darlunio storïau, barddoniaeth, a phenillion digrif mewn pastelau, 3D, pin ac inc. Trosglwyddir y delweddau hyn ar CD gydag adroddiad i greu sioe sleidiau gydag effeithiau sain. Maent yr un mor addas ar gyfer darlunio llyfrau.

22 Maes Geraint
Pentraeth
LL75 8UN
01248 450138
07881 767088

Dwi’n pleseru mewn sylwi pethau beunyddiol syml, y storiau sy’n chwarae allan o’mlaen, drychmygol neu beidio, tra dwi, yn fy ‘nhwrn yn edrych or tu allan yn ddisylw. I’r sylwedydd damweiniol, faswn yn hoffi meddwl bod fy ’ngwaith yn taro ar gyflwr dynoliaeth mewn rhyw ffordd bach.

21 Frondeg
Llandegfan
Porthaethwy
LL59 5TN
01248 713402

Arlunydd yw Jasmine sy’n canolbwyntio’n bennaf ar baentio anifeiliaid, yn enwedig ceffylau. Gan weithio mewn amrywiaeth o gyfryngau, mae hi’n ymdrechu i ddal prydferthwch, ysbryd ac ysblander y ceffyl a ddarlunia. Mae hefyd yn paentio portreadau o anifeiliaid anwes, da byw a golygfeydd gwledig/amaethyddol. Mae gwaith celf gwreiddiol wedi ei gomisiynu a rhai printiau nifer cyfyngedig ar gael.

Ebeneser Chapel School Room
Niwbwrch
LL61 6WG
01248 430508

Daw fy ysbrydolaeth o liw yn hytrach nag o’r gwrthrych. Rwyf yn paentio, gan ddefnyddio cyfryngau cymysg, yn gwneud gemwaith mwclis ac yn gweithio gyda phaent, gwydr dichroic, mosaic, ffabrig sidan, cŵyr (ymlosgol), tywod, a polystyrene. Rwyf yn mwynhau arbrofi ac ar hyn o bryd rwyf yn gweithio ar ddarluniau am droell fwclis.

8 Tyddyn Fadog
Benllech
LL74 8SL
07738 434527

Arlunydd sydd wedi dysgu fy hun ydw i, sy’n cymysgu’r haniaeth gynrychioliadol o liw, a’r elfennau gweadog i greu darn unigryw o waith a fydd yn dod yn ganolbwynt ac yn destun trafod pan gaiff ei arddangos. Roedd lleoliadau fy arddangosfeydd y llynedd yn cynnwys Arddangosfa Agored yr Academi Freninol Gymreig yng Nghonwy, Amgueddfa Gwynedd a Chanolfan Ucheldre. Galwch i mewn am baned.

Tan Y Pentre Mawr
Llangoed
Biwmares
LL58 8RY
01248 490212

Dw i’n gweithio mewn arddull graffeg gan ddefnyddio ystod eang o ddefnyddiau.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn.

Sarym
Porth Y Felin
Caergybi
LL65 1BG
01407 762230
07445 379831

Mae fy stiwdio’n meddiannu dwy ystafell yn fy nghartref, sef oriel a gweithdy stiwdio ac mae’n agored yn ystod y Pasg a thrwy drefniant. Dw i’n paentio tirluniau Môn a Gwynedd yn bennaf mewn acrylig, olew a dyfrlliw.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Canolfan Ucheldre
Millbank
Holyhead
LL65 1TE
01407 720962

Dros 30 mlynedd fel ennillydd gwobrau artist tecstiliau a chynllunydd. Rwyf yn cael fy ysbrydoli gan arfordir a thir gyda naws cyfoes. Peintiadau sidan a gwaith celf appliqué, printiadau cyfyngedig ac agored, cardiau, mygiau a chôsteri.
Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

sort by last name or town
Mewngofnodi