Digwyddiadau

Events, Welsh

The Bridge
Fri 31 Mar 2023 19:30
Web: https://www.uchldre.org

Beth os fyddech chi’n pellhau o’r bobl rydych chi’n eu caru? Sut allan nhw ddod â chi’n ôl? Mae Y Bont/The Bridge yn opera un act newydd gan Edward Wright a Marian Bryfdir sy’n edrych ar fyw gyda dementia a’r effaith maen ei gael ar yr unigolyn a’r bobl o’u cwmpas: yr uchafbwyntiau a’r isafbwyntiau, a’r pethau annhebygol sy’n digwydd yn y canol.

Mae Y Bont/The Bridge yn gydweithrediad rhwng tîm creadigol profiadol ac IDEAL, rhaglen ymchwil dementia sydd wedi hen ennill ei phlwyf. Mae ymchwil a phrofiad go iawn yn cwrdd yn y prosiect hwn a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru, y mae pobl gyda dementia a gofalwyr yn cyfrannu ato.

“Dod o hyd i’r llawenydd”— wrth i ddyn gael i wthio i dywyllwch nad yw’n gallu ei reoli, mae ei anwyliaid yn dysgu creu eiliadau o gariad, dealltwriaeth, hunan-werth a hyd yn oed hiwmor i’w helpu i groesi’r bont rhwng realiti a’i feddwl ei hun. Mae’n archwilio’r ystod o emosiynau a brofwyd ar y daith dementia, wrth i unigolyn symud o ddiagnosis cynnar i therapïau amgen, gan wynebu cyfathrebu cymysg gan aelodau o’r teulu a gweithwyr proffesiynol ar yr un pryd. Y bariton o Gymru, Kiefer Jones, sy’n chwarae’r brif ran.

Mae’r perfformiad hwn yn Saesneg.

Mae’r perfformiad hwn yn cael ei ffilmio, ond ni fydd y gynulleidfa’n cael ei dangos.

Ar ôl y perfformiad, bydd sesiwn Holi ac Ateb gyda’r tîm creadigol ac ymchwil ar gyfer y rheini a fyddai’n hoffi aros. Nid yw pob cyflwynydd yn siarad Cymraeg, felly bydd rhywfaint o gyfieithu.

Cynhelir gweithdy cymunedol rhad ac am ddim hefyd sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad hwn ac yn cael ei gynnal am 4pm cyn yr opera. Cliciwch yma i ddarllen mwy ac i archebu eich tocyn am ddim.

[5 – 7 pm Mae prydau cyn-perfformiad ar gael i’w harchebu o Swyddfa Docynnau Ucheldre 01407 763361]

45 munudau
£10, £8 gostyngiadau, £4 plant

Teithiau cerdded celf a thirwedd 1
Sat 1 Apr 2023 10:30 to: 15:00

Caergybi
Rydym yn parhau â theithiau cerdded am ddim y flwyddyn flaenorol. Mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd iawn drwy gyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.
Taith gerdded ysgrifennu creadigol yn tynnu ysbrydoliaeth o’r tir, y môr a’r tirweddau ôl-ddiwydiannol o amgylch dan arweiniad Wil Stewart gan gychwyn ym Mharc Morglawdd Caergybi.

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded, a chan y byddwn yn cael arhosfan cinio dewch â bwyd a diod gan nad oes siopau na chaffis ar y daith.Further details provided on booking.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Teithiau cerdded celf a thirwedd 2
Sun 2 Apr 2023 10:30 to: 15:00

Taith gerdded braslunio a gwib bywyd gwyllt o gwmpas ardal marina Caergybi gyda’r artist Christine Garwood a’r Tywysydd Caroline Bateson yn cychwyn o faes parcio Clwb Hwylio.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Teithiau cerdded celf a thirwedd 3
Fri 7 Apr 2023 10:30 to: 15:00

Penmon
Rydym yn parhau â theithiau cerdded am ddim y flwyddyn flaenorol. Mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd iawn drwy gyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.

Taith gerdded stiwdio a thirwedd gyda’r Arweinydd Taith Kath Thomas yn cychwyn o faes parcio Priordy Penmon ac yn cysylltu stiwdios artistiaid cyfagos.

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded, a chan y byddwn yn cael arhosfan cinio dewch â bwyd a diod gan nad oes siopau na chaffis ar y daith.
Os oes gennych unrhyw gyflyrau meddygol sy’n bodoli eisoes, rhowch wybod i Kath amdanynt cyn i’r daith gerdded gychwyn.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Teithiau cerdded celf a thirwedd 4
Sat 8 Apr 2023 10:30 to: 15:00

Caergybi
Rydym yn parhau â theithiau cerdded am ddim y flwyddyn flaenorol. Mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd iawn drwy gyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.

Taith gwneud ffilm ffôn smart gyda diddordeb lleol i Ynys Lawd ac yn ôl gyda’r gwneuthurwr ffilm Angharad Parry a’r Arweinydd Taith Kath Thomas yn cychwyn o Amgueddfa Morwrol Caergybi

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded, a chan y byddwn yn cael arhosfan cinio dewch â bwyd a diod gan nad oes siopau na chaffis ar y daith.
ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Teithiau cerdded celf a thirwedd 5
Mon 10 Apr 2023 10:30 to: 15:00

Llangoed
Rydym yn parhau â theithiau cerdded am ddim y flwyddyn flaenorol. Mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd iawn drwy gyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.

Taith stiwdio a thirwedd gyda‘r Arweinydd Taith Kath Thomas yn cychwyn o faes parcio Castell Aberlleiniog ac yn cysylltu artistiaid yn ardal Llangoed gan gynnwys Plas Bodfa.

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded, a chan y byddwn yn cael arhosfan cinio dewch â bwyd a diod gan nad oes siopau na chaffis ar y daith.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu

Teithiau cerdded celf a thirwedd 6
Thu 13 Apr 2023 10:30 to: 15:00

Caergybi

Rydym yn parhau â theithiau cerdded am ddim y flwyddyn flaenorol. Mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd iawn drwy gyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.

Ymunwch â’r storïwr Gillian Brownson am daith gerdded lawr i Rocky Coast, a chlywed hanesion am fer greaduriaid dirgel ar y ffordd! Yn cychwyn am 1030, 1230, a 1430 o lyn Parc y Morglawdd.

Dewch yn barod ar gyfer pob tywydd a gwisgwch esgidiau cerdded.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Teithiau cerdded celf a thirwedd 7
Fri 14 Apr 2023 10:30 to: 15:00

Cemaes
Rydym yn parhau â theithiau cerdded am ddim y flwyddyn flaenorol. Mae’r rhain wedi bod yn boblogaidd iawn drwy gyfuno ymweliadau â stiwdios artistiaid â mewnwelediadau ar y ffordd i’r dirwedd a’r hanes, sy’n ysbrydoli llawer o’n hartistiaid.

Taith braslunio gyda diddordeb mewn bywyd
gwyllt o gwmpas Bae Cemaes gyda’r Tywysydd Caroline
Bateson yn cychwyn o brif faes parcio Harbwr Cemaes.

Nid yw’r daith gerdded yn un egnïol, ond fe’ch cynghorir i wisgo dillad/esgidiau addas ar gyfer tywydd y dydd. Dewch ag offer lluniadu sylfaenol, llyfr braslunio bach a phecyn bwyd. Mae maes parcio, lluniaeth i’w brynu a chyfleusterau toiled.
Dywed Caroline “dylem weld cymysgedd o adar fel y frân goesgoch brin ar y clogwyni a glaswelltir arfordirol, clochdar y cerrig, adar drycin y graig, môr-wennoliaid a rhywogaethau o garfilod allan ar y môr. Efallai y byddwn hefyd yn gweld morloi, llamhidyddion a dolffiniaid. Bydd blodau gwyllt cynnar fel seren y gwanwyn i’w gweld ar bennau’r clogwyni.

ARCHEBU: Cysylltwch â Chanolfan Ucheldre ar 01407 763361 neu boxoffice@ucheldre.org i archebu. Mae’r hyn y gallwch ei archebu wedi’i gyfyngu i un daith i 2 o bobl, gyda rhestr wrth gefn rhag ofn y daw lleoedd gwag. Mae pob taith gerdded yn gadael am 10.30am ac yn cyrraedd yn ôl am 3pm. Rhoddir rhagor o fanylion wrth archebu.

Mewngofnodi