Proffiliau Aelodau

sort by last name or town

Ty’n-y-Caeau, Caim
Penmon
Biwmares
LL58 8SP
01248 490198
07929 492056

Yma, mae paentio a chreu printiau a cherfluniau’n archwilio syniadau o gof, lle a’r hunaniaeth. Caiff perthynas delweddaeth â haniaeth ei phrofi. Weithiau caiff gwaith ei ysbrydoli gan destun neu farddoniaeth, a gall geiriau dethol ymwreiddio o fewn ei wead, gan ffurfio ‘gronyn’ neu ‘weddill’; mae prosesau gweithio’n dod yn drosiad o’r cof.

Artspace
14 Stanley Street
Caergybi
LL65 1HG
01407 769106
07813 260561

Arlunydd proffesiynol yw Jacquie sydd wedi’i lleoli yn ‘ArtSpace’ yng Nghaergybi. Mae’n gweithio fel tiwtor gydag oedolion a phlant ac ar hyn gyda ‘Mind’ a Digartref
Ynys Môn ar brosiectau celf cymunedol yn ogystal a chynnal gweithdai celf i blant yng Nghanofan Ucheldre.

7 & 19 New Street
Porthaethwy
LL59 5HN
07753 195264

Hoffai Andrew Agace, Fernke van Gent a Mary Wilson eich gwahodd chi i weld a chymryd rhan mewn casgliad o weithiau, sy’n cynnwys paentiadau, darluniadau a pherfformiad. Mae croeso i bawb ohonoch i’r digwyddiad pedwar diwrnod hwn.

Bryn Eglwys
Llandyfrydog
Llanerchymedd
LL71 8AH

Trwy fy ngwaith rydw i wedi ceisio dangos nad cywirdeb manwl yw’r gwirionedd. Mae ynni cudd o fewn yr holl wrthrychau, pobl a lleoedd na all ffotograff ei ddal. Rydw i wedi archwilio’r cysyniad hwn yn my arddangosfeydd, yn fwyaf amlwg yn yr Academi Frenhinol Gymreig lle’r wyf yn ddiweddar wedi dod yr aelod ieuengaf erioed i gynrychioli Cymru a gweithio o dan nawdd y Tywysog Charles.

Awelon
Beach Road
Porthaethwy
LL59 5HE
01248 712834
07941 389508

Rwyf yn ddylunydd-wneuthurwraig o ddillad lliain, ffelt cyfoes wedi ei rowlio â llaw a ffelt nuno, sgarffiau, lapiadau, hetiau a chlustogau. Rwyf wedi bod yn gweithio gyda thecstilau yn yr ardal ers llawer blwyddyn.

Canolfan Cefni Unit 1
11-13 High Street
Llangefni
LL77 7LT
01248 750005
07777 692033

Mae wyth o luniau gwreiddiol yn darlunio Syr Kyffin Williams RA, gan Karel Lek MBE, RCA, Malcolm Edwards RCA ac Ann Lewis RCA. Mae gennym hefryd Lyfrau Cristnogol Argraffiadau Cyfyngedig ar Hanes Methodistiaeth ym Môn o 1730 i 2011 gan yr Athro D Ben Rees, Lerpwl.

Oriel Ger-Y-Fenai
Holyhead Road
Llanfairpwll
LL61 5YQ
01248 541143
07720 877487

Mae’r Oriel newydd yn arddangos gwaith llawer o artistiaid gogledd Cymru. Mae gennym wahanol arddangosfeydd bob mis ac rydym hefyd yn cynnig gwasanaeth fframio unswydd o safon uchel ar gyfer eich holl anghenion fframio lluniau. Gallwn eich sicrhau o grefftwaith o safon bob amser.

Oriel Môn
Llangefni
LL77 7TQ
01248 724444

Oriel Môn yw prif amgueddfa ac Oriel arddangos Ynys Môn. I’w chynulleidfa artistig, mae’r Oriel yn cynnig rhaglen ddeinamig o arddangosfeydd creadigol o bob math o ffurfiau celf, gan arddangos gwaith arlunwyr profiadol a thalentau ifanc fel ei gilydd.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn.

Oriel Rhosgoch
4 Bro Dawel
Rhosgoch
LL66 0AB
01407 831249
07469946126

Rydyn ni, Paul a Caz Westlake ac ein merch Bonnie Brace yn gweithio yn ein stiwdio yn Oriel Rhosgoch. Gwelir amrywiaeth fawr o gelf mewn gwahanol gyfrwng – tecstiliau, printiadau leino a ffotograffiaeth.
Agored 10am – 5pm.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw

Cadnant Road
Porthaethwy
LL59 5EW
01248 715128

Mae’r Oriel yn arbenigo mewn celf Gymreig gan arlunwyr amlycaf Cymru o’r gorffennol a’r presennol. Cynhelir arddangosfeydd unigol yn rheolaidd yn y brif oriel yn ogystal ag arddangosfeydd newidiol yn yr ystafelloedd eraill.

Ar agor drwy gydol y flwyddyn drwy apwyntiad.

Holyhead Road
Llanfairpwll
LL61 5TX
01248 716911

Mae Oriel Tŷ Celf yn arddangos gwaith Roger Richards, ffotograffydd sy’n byw ym Môn, a ffotograffwyr gwadd lleol. Mae Roger wedi bod yn ymwneud yn broffesiynol yn y celfyddydau gweledol ers dros 40 mlynedd, gan ennill llawer o wobrau rhyngwladol fel ffotograffydd ffilmiau sgrin fawr yn ogystal ag ennill enw fel ffotograffydd dawnus o dirluniau a lluniau llonydd cyfoes.

Beth's Gallery
Cartre
Penysarn
LL69 9YR
01407 831506
07747 516344

Fel plentyn tyfais i fyny ger mynydd Parys ym Môn, a daniodd fy fflam artistig am dirwedd, lliw a natur. Dw i’n artist sydd wedi dysgu’i hun ac sy’n gweithio mewn acryligau a dyfrlliw. Dw i wrth fy modd yn arbrofi gyda lliw ac yn mwynhau paentio.

Rhiangwyn
Llanfechell
LL68 0RG
01407 710796
07733 410395

Mae fy ngwaith i’n amrywiol ac mae’n gynnwys paentio, ffotograffiaeth, delweddu cyfrifiadurol a cherflunio. Trwy ddefnyddio’r haniaethol, ceisaf greu gwaith sy’n annog y gwyliwr i archwilio’i ymateb ei hun heb y canllawiau a roddir gan deitl.

Peintiadau gan arlunydd Cymreig y mae ei gwaith wedi ei ysbrydoli gan dirlun a’u gyfieithu’n haniaeth lliw o dymer ac emosiynau, wedi ei fynegi trwy ddwysedd cynnil a thryleuedd lliw ar gynfas.

Craigle
Beach Road
Benllech
LL74 8SW
01248 853853

Fe wnes i raddio B.A. (anrh) mewn celf a dylunio yn 2002. Ar ôl byw ar Ynys Môn am 43 mlynedd, rwyf hapusaf yn paentio tirlun a morlun, hefyd fy ngardd. Defnyddiaf acrylig fel sail i’m gwaith mewn olew.

sort by last name or town
Mewngofnodi