Proffiliau Aelodau

2 Stad Minffordd
Tynygongle
Benllech
LL74 8QG
01248 853104
07511 967366

Arfordiroedd ac awyr ym mhob tywydd wedi eu paentio mewn olewau ac fel arfer ar y traeth. Mae pobl a phortreadau hefyd o ddiddordeb imi, yn enwedig wedi eu paentio’n fyw. Dewch i weld!

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bwlch
Mynydd Bodafon
Llanerchymedd
LL71 8BG
01248 471115

Rwyf wrth fy modd yn cerfio carreg er gwaethaf y ffaith ei fod yn gyfrwng araf a chaled. Teimlaf y dylai cerfiadau carreg gynnig profiad gweledol a chyffyrddol. Mae’r ysbrydoliaeth i’m gwaith yn naturiaethol i raddau helaeth ac efallai ei fod yn dod o’r garreg ei hun cyn ei thorri, neu o ddelweddau a welaf wrth gerdded o gwmpas Môn.

Canolfan Ucheldre Centre
Millbank
Caergybi
LL65 1TE
01678 530413

Cynhelir Grŵp Portreadu yn Ucheldre ar 21/4/ 22 (10yb – 1yp). Mae Stiwdio Pen y Braich, Llandderfel, Bala,
LL23 7PY ar agor drwy’r flwyddyn. Cysylltwch i drefnu apwyntiad os gwelwch yn dda. Byddaf bob amser yn brwydro gydag anawsterau technegol i fynegi syniadau – mae pob pwnc yn bosib.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Llanfaelog Village Hall
Llanfaelog
Rhosneigr
LL63 5TY
01407 810101
07443 459907

Cipolwg o fywyd o fewn ac o gwmpas ynys hardd Môn, sy’n cynnwys ymwelwyr, bywyd gwyllt, y bensaernïaeth a golygfeydd rhyfeddol a gai eu darlunio mewn amrywiaeth o wahanol gyfryngau, printiau, DVDs a gemwaith.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

20 Rating Row
Biwmares
LL58 8AF
01248 810218
07730 408891

Artist proffesiynol, dylunydd a darlithydd coleg ers 1962. Wedi gweithio yn Japan yng nghanol yr 1960au. Uwch-ddarlithydd yn y Central Saint Martins tan 2005. Aelod o Academi Cambria. I’w weld mewn gardd â mynediad hawdd iddi: printiau, cerflunwaith, llyfrau brasluniau.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Rhosneigr Village Hall
High Street
Rhosneigr
LL64 5UQ
01407 811248
07710 468792

Dw i’n mwynhau’r cyfle i ymgolli mewn prosiect creadigol yn benodol ar gyfer y digwyddiad blynyddol hwn. Dw i’n parhau i chwilio am ddull boddhaol o gyfuno ffotograffiaeth a gwniadwaith.

Cilbwch
Rhoscolyn
LL65 2NQ
01407 860244
07747 697842

Mae fy paentiadau wedi eu gwreiddio yn cymeriad tirlun ac adeiladau yr ardal. Mae nhw wedi selio ar brasluniau
a wnaed yn y man a’r lle mewn pensal, siarcol, dyfrliw, acrylig a cyfryngau cymusg.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Bulkeley Hotel
Biwmares
LL58 8AW
01248 810081
07748 440701

Mae Steven yn arbenigo mewn golygfeydd arfordirol. Gellir prynu cardiau cyfarch, printiau, paentiadau olew gwreiddiol a’r llyfr Llwybr Arfordir Môn gan yr oriel neu trwy’r wefan. Y noson agoriadol ar gyfer paentiadau newydd yn nos Wener 6 Ebrill, 7-9pm.

Clwyd Y Gog, 1 Tan Lôn
Glanrafon
Biwmares
LL58 8SY
01248 490265
07597 957315

Cefais fy magu ym Mhorthaethwy ac astudiais yn Lerpwl, Chelsea a’r RCA. Bûm yn gweithio fel darlunydd ac uwch ddarlithydd mewn colegau celf ac fel cyfarwyddwr
celf y cylchgrawn Raw Vision. Dw i’n paentio ar lechen, gan greu tirluniau a gemwaith wedi eu hysbrydoli gan Gymreictod.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

David Hughes Centre,
Biwmares
LL58 8AL
01248 490918

Fel artist amlddisgyblaethol sy’s byw yn Llangoed, Biwmares, ceisiaf ddal harddwch ein hynys, y moroedd a’r mynyddoedd y tu hwnt mewn amrywiaeth o ffurfiau. Arbrofaf gyda’r defnydd o liw, gwead, goleuni ac ychydig o ddigrifwch i greu fy nghelfyddyd.

Y Bwthyn
Llangoed
LL58 8SB
01248 490569

Pan fyddaf yn tynnu llinell mae edrych a gweithredu’n rhyngweithio â’i gilydd, gyda’r llinell yn amgáu, torri i ffwrdd neu rannu. Dro arall fyddaf yn sgriblo cyfaint nes y dof i’r ymyl lle mae’r ddelwedd yn disgyn i’r bydysawd. Caiff y sgribliadau eu gwneud yn anymwybodol, ni allant ddweud celwydd, ni allant fod yn anghywir, ond maent yn fy nhynnu i mewn, yn ffurfio adeiladwaith – a gwneud synnwyr.

4 Mona Lodge
Mona Street
Amlwch
LL68 9AS
01407 831688

Ffotograffydd sy’n gweithio ar ddetholiad amrywiol o “Gyfansoddweithiau Celfyddyd Gain” yn rhai Swreal, Canoloesol, y Dadeni, Ceffylau a chelfyddyd ffantasi Gothig. Detholiad o argraffiadau cyfyngedig fforddiadwy o gelf ar werth yn Oriel / Stiwdio preifat Raymond. Edrychaf ymlaen at eich gweld, croeso i bawb.

2 Field Street
Valley
Caergybi
LL65 3EG
01407 749236
07920 120496

Mae gen i hoffter angerddol o liw a gwead, a dw i’n cynhyrchu gwaith sy’n adlewyrchu hyn. Fy ngobaith yw ei fod yn cyfleu’r optimistiaeth a’r gorfoledd dw i’n eu teimlo am yr hyn sydd gan y byd i’w gynnig, ac yn codi’r ysbryd yn yr un ffordd â phan dw i’n paentio.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

The Pritchard-Jones Institute
Pen-Dref Street
Niwbwrch
LL61 6SY
01248 342716
07890 461791

Dw i wrth fy modd gyda dwysedd lliw a chyfoeth paent olew, gan daenu’r paent yn dew a heb ei wanhau, ac yn aml yn cymysgu’n uniongyrchol ar y cynfas. Fy nod yw dal realiti ffisegol natur, ei wead, lliw a drama’r golau. Môn yw fy ngwrthrych.

Ar agor trwy gydol y flwyddyn trwy drefnu ymlaen llaw.

Glanaber
Penysarn
Amlwch
01407 831230

Mae Mike Knowles yn darlunio a phaentio’r tirlun sy’n amgylchynu ei gartref a hefyd y ffurf dynol, yn aml yn y dosbarthiadau bywyd a gynigir gan Brifysgol Cymru Bangor lle mae’n Ymgynghorydd Celfyddydau Cain ar hyn o bryd. Mae wedi cynnal sawl arddangosfa ac mae ganddo waith mewn nifer o gasgliadau preifat a chyhoeddus.

Mewngofnodi